TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

Số điện thoại: 02963883363 - Email c3nguyenhuucanhcm@angia